Gegevensbescherming

 

Privacybeleid

Wij zijn uitermate verheugd over uw belangstelling voor onze onderneming. Gegevensbescherming staat zeer hoog in het vaandel bij de directie van hubergroup Benelux. De webpagina's van hubergroup Benelux kunnen worden gebruikt zonder enige vermelding van persoonsgegevens; echter als een betrokkene via onze webpagina gebruik wenst te maken van speciale ondernemingsdiensten, moeten er mogelijk persoonsgegevens worden verwerkt. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke grondslag voor deze verwerking is, vragen we over het algemeen toestemming van de betrokkene.

Het verwerken van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene dient in overeenstemming te zijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en conform de landspecifieke verordeningen inzake gegevensbescherming te zijn die ten aanzien van hubergroup Benelux gelden. Door middel van deze gegevensbeschermingverklaring wil onze onderneming het algemene publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Voorts worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingverklaring geïnformeerd over hun rechten.

Als beheerder heeft hubergroup Benelux talloze technische en organisatorische maatregelen getroffen voor een zo volledig mogelijke bescherming van persoonsgegevens die via deze webpagina worden verwerkt. Bij interactieve gegevensoverdracht kan er sprake zijn van beveiligingshiaten, dus absolute bescherming is niet gegarandeerd. Daarom is elke betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier aan ons over te dragen, bijvoorbeeld telefonisch.

1. Definities

In de gegevensbeschermingverklaring van hubergroup Benelux worden dezelfde begrippen gebruikt als die welke de Europese wetgever gebruikt in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingverklaring moet voor het algemene publiek, alsmede onze klanten en zakenpartners, leesbaar en begrijpelijk zijn. Met het oog daarop lichten we eerst de gebruikte terminologie toe.

In deze gegevensbeschermingverklaring hanteren we onder andere de volgende begrippen:

a) Persoonsgegevens
Persoonsgegevens betreffen informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene’). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, met name door verwijzing naar een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-ID of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Betrokkene
Betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, van wie de persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke gegevensbeheerder.

c) Verwerking
Verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens of op sets van persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd, zoals het verzamelen, opnemen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, onthullen door overdracht, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, op één lijn plaatsen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.

d) Beperking van verwerking
Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het oog op het beperken van de verwerking ervan in de toekomst.

e) Profilering
Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking door het gebruik van persoonsgegevens voor het evalueren van bepaalde persoonlijke aspecten in verband met een natuurlijke persoon, met name voor het analyseren of voorspellen van aspecten betreffende de prestaties op het werk, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de interesses, de betrouwbaarheid, het gedrag, de locaties of de bewegingen van die natuurlijke persoon.

f) Pseudonimisering
Pseudonimisering is het zodanig verwerken van persoonsgegevens dat de persoonsgegevens niet meer herleidbaar zijn tot een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, met dien verstande dat dergelijke aanvullende informatie apart wordt bewaard en er technische en organisatorische maatregelen zijn waardoor de persoonsgegevens niet herleidbaar zijn tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Beheerder of beheerder verantwoordelijk voor de verwerking
Beheerder of beheerder verantwoordelijk voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander lichaam die/dat, alleen of gezamenlijk met anderen, de doelen en middelen van het verwerken van persoonsgegevens bepaalt; waar de doelen en middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door wetgeving van de EU of de Lidstaat, kan/kunnen de verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming zijn geregeld in een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling.

h) Verwerker
Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander lichaam die/dat persoonsgegevens verwerkt namens de beheerder.

i) Ontvanger
Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander lichaam aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden onthuld, al dan niet een derde partij. Echter, overheidsinstanties die persoonsgegevens mogen ontvangen in het kader van een specifieke onderzoek conform Unie- of lidstaatwetgeving zullen niet als ontvangers worden beschouwd; het verwerken van deze gegevens door deze overheidsinstanties dient te voldoen aan de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming volgens de doelen van de verwerking.

j) Derde
Derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of lichaam anders dan de betrokkene, verantwoordelijke, verwerker en personen die, onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of verwerker, bevoegd zijn tot het verwerken van persoonsgegevens.

k) Toestemming
Toestemming van de betrokkene is een vrij gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, door een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, instemming met het verwerken van zijn of haar persoonsgegevens aangeeft.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke

De beheerder in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), andere wetgeving inzake gegevensbescherming die geldt in lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen inzake gegevensbescherming is:

hubergroup Benelux
Bolderweg 33
1332 AZ Almere
NETHERLANDS

Telefoon: +31 36 5290117
E-mail: nl.info@hubergroup.com
Webpagina: www.hubergroup.nl

3. Verzamelen van algemene gegevens en informatie

De webpagina van het hubergroup Benelux vergaart een reeks aan algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of geautomatiseerd systeem de webpagina oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Hierbij kan het volgende worden verzameld (1) de gebruikte browsertypen en -versies, (2) het door het benaderende systeem gebruikte besturingssysteem, (3) de webpagina waarvandaan een benaderend systeem onze webpagina bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de subwebpagina's, (5) de datum en tijd van toegang tot de webpagina, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetserviceprovider van het benaderende systeem en (8) alle soortgelijke gegevens en informatie die kunnen/kan worden gebruikt bij aanvallen op onze IT-systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie kan hubergroup Benelux daaruit niet afleiden wie de betrokkene is. Deze informatie is veeleer nodig voor het (1) juist leveren van de content van onze webpagina, (2) optimaliseren van de content van onze webpagina alsmede het ermee adverteren, (3) zorgen voor de levensvatbaarheid op de lange termijn van onze IT-systemen en webpaginatechnologie en (4) aanleveren aan wetshandhavingsinstanties van de informatie die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert hubergroup Benelux anoniem vergaarde gegevens en informatie statistisch, met het oog op een betere bescherming en beveiliging van gegevens van onze onderneming en voor een optimale mate van bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart van alle door een betrokkene aangeleverde persoonsgegevens opgeslagen.

4. Routinematig wissen en blokkeren van persoonsgegevens

De gegevensbeheerder zal de persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan gedurende de periode die noodzakelijk is voor het doel van de opslag of voor zover dit is bepaald door de Europese wetgever of andere wetgevers in wet- of regelgeving die ten aanzien van de verantwoordelijke geldt.

Als het doel van de opslag niet van toepassing is of als er een door de Europese wetgever of andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist volgens de wettelijke vereisten.

5. Rechten van de betrokkene

a) Recht op informatie
Elke betrokkene heeft krachtens de Europese wetgeving het recht van de verantwoordelijke te weten of verwerking van zijn of haar persoonsgegevens al dan niet plaatsvindt. Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op informatie, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de beheerder.

b) Recht van inzage
Elke betrokkene heeft krachtens de Europese wetgeving te allen tijde het recht op gratis informatie over zijn of haar opgeslagen gegevens en een kopie van deze informatie. Voorts heeft de betrokkene krachtens Europese richtlijnen en verordeningen recht op de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking;
 • de categorieën van de betreffende persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden onthuld, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • waar mogelijk, de overwogen periode gedurende welke de persoonsgegevens opgeslagen zullen worden, of, mits niet mogelijk, de criteria die gehanteerd worden voor het bepalen van die periode;
 • het bestaan van het recht op rectificatie of wissen van persoonsgegevens betreffende de betrokkene door de beheerder, of van bezwaar tegen een dergelijke verwerking;
 • het bestaan van het recht op het indienen van een klacht bij een toezichthouder;
 • waar de persoonsgegevens niet van de betrokkene vergaard worden, eventuele informatie over de bron ervan;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, zoals bedoeld in artikel 22(1) en (4) van de AVG en, ten minste in die gevallen, belangrijke informatie over de gehanteerde logica, alsmede de betekenis en overwogen gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Voorts heeft de betrokkene recht te weten of persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde land of een internationale organisatie. Waar dit het geval is, heeft de betrokkene het recht te weten of er ten aanzien van de overdracht passende waarborgen zijn.

Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op inzage, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de beheerder.

a) Recht op rectificatie
Elke betrokkene heeft krachtens de Europese wetgeving het recht op onverwijlde rectificatie van hem of haar betreffende persoonsgegevens door de beheerder. Met inachtneming van de doeleinden heeft de betrokkene het recht op aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, waaronder door middel van het doen van een aanvullende verklaring.

Als een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de beheerder.

d) Recht op wissen (Recht op vergetelheid)
Elke betrokkene heeft krachtens de Europese wetgeving het recht op het zonder onredelijke vertraging wissen van hem of haar betreffende persoonsgegevens door de beheerder en de beheerder is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen waar een van de volgende redenen van toepassing is, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

 • De persoonsgegevens zijn niet meer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze waren verzameld of anderszins verwerkt.
 • De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in krachtens punt (a) van artikel 6(1) van de AVG of punt (a) van artikel 9(2) van de AVG en waar er geen nadere rechtsgrond voor de verwerking is.
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking krachtens artikel 21(1) van de AVG en er zijn geen dwingende rechtsgronden voor de verwerking of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking krachtens artikel 21(2) van de AVG.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De persoonsgegevens moeten gewist worden krachtens een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die ten aanzien van de beheerder geldt.
 • De persoonsgegevens zijn vergaard in verband met het aanbod van diensten van informatiemaatschappijen zoals bedoeld in artikel 8(1) van de AVG.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene een verzoek tot wissen van de door hubergroup Benelux opgeslagen persoonsgegevens wenst te doen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de beheerder. Een werknemer van hubergroup Benelux zorgt ervoor dat er onmiddellijk aan het verzoek tot wissen wordt voldaan.

Als de verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en krachtens artikel 17(1) verplicht is de persoonsgegevens te wissen, zal de beheerder, met inachtneming van de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke stappen ondernemen, waaronder technische maatregelen, om andere beheerders die de persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om het wissen van eventuele koppelingen naar, of van exemplaren of kopieën van deze persoonsgegevens, voor zover verwerking niet is vereist. Een werknemer van hubergroup Benelux zorgt in specifieke gevallen voor de noodzakelijke maatregelen.

e) Recht op beperking van de verwerking
Elke betrokkene heeft krachtens de Europese wetgeving het recht op beperking van de verwerking door de beheerder als er sprake is van een van de volgende situaties:

 • De nauwkeurigheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode waarin de beheerder de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens kan verifiëren.
 • De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om het beperken van het gebruik ervan.
 • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft deze nodig voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking krachtens artikel 21(1) van de AVG hangende de verificatie of de gerechtvaardigde gronden van de verantwoordelijke die degene van de betrokkene opheffen.

Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene een verzoek tot beperking van de verwerking van de door hubergroup Benelux opgeslagen persoonsgegevens wenst te doen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de beheerder. De werknemer van het hubergroup Benelux zorgt voor de beperking van de verwerking.

f) Recht op dataportabiliteit
Elke betrokkene heeft krachtens de Europese wetgeving het recht op het in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ontvangen van de hem of haar betreffende persoonsgegevens die aan een beheerder zijn aangeleverd. Hij of zij heeft het recht op overdragen van die gegevens aan een andere verantwoordelijke zonder obstructie door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn aangeleverd, zo lang als de verwerking is gebaseerd op toestemming krachtens punt (a) van artikel 6(1) van de AVG of punt (a) van artikel 9(2) van de AVG, of op een overeenkomst krachtens punt (d) van artikel 6(1) van de AVG en de verwerking geautomatiseerd plaatsvindt, zo lang de verwerking niet noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak in het openbaar belang of het uitoefenen van officieel gezag dat bij de beheerder berust.

Voorts heeft de betrokkene bij het uitoefenen van zijn of haar recht op dataportabiliteit krachtens artikel 20(1) van de AVG het recht persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke aan een andere te laten overdragen, waar dat technisch uitvoerbaar is en waarbij er geen afbreuk wordt gedaan aan de rechten en vrijheden van anderen.

Voor het doen gelden van het recht op dataportabiliteit kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een werknemer van hubergroup Benelux.

g) Recht van bezwaar
Elke betrokkene heeft krachtens de Europese wetgeving te allen tijde het recht van bezwaar, vanwege redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens, op basis van punt (e) of (f) van artikel 6(1) van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

In geval van bezwaar verwerkt hubergroup Benelux de persoonsgegevens niet meer, tenzij we voor de verwerking dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene opheffen of voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Als hubergroup Benelux persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde het recht van bezwaar tegen het verwerken van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt voor profilering in de mate waarin dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt bij hubergroup Benelux tegen het verwerken voor doeleinden van direct marketing, zal hubergroup Benelux de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

Voorts heeft de betrokkene het recht, vanwege redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie van bezwaar tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door hubergroup Benelux voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statische doeleinden krachtens artikel 89(1) van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak die wordt verricht om redenen van openbaar belang.

Voor het uitoefenen van het recht van bezwaar kan de betrokkene contact opnemen met een werknemer van hubergroup Benelux. Voorts is de betrokkene vrij in de context van het gebruik van diensten van informatiemaatschappijen, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, in het gebruik van zijn of haar recht van bezwaar langs geautomatiseerde weg met behulp van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering
Elke betrokkene heeft krachtens de Europese wetgeving het recht niet te worden onderworpen aan besluitvorming enkel op basis van geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, met juridische gevolgen voor hem of haar, of die hem of haar op een soortgelijke manier nadelig beïnvloedt, zo lang het besluit (1) niet nodig is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder of (2) niet is toegestaan door een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die ten aanzien van de beheerder geldt en waarin ook geschikte maatregelen voor het waarborgen van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene zijn vastgelegd of (3) niet berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als het besluit (1) nodig is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder of (2) op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene berust, zal hubergroup Benelux geschikte maatregelen ten uitvoer leggen voor het waarborgen van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de kant van de verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt uit te drukken en het besluit te betwisten.

Als betrokkene het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van hubergroup Benelux.

i) Recht van intrekking van toestemming voor gegevensverwerking
Elke betrokkene heeft krachtens de Europese wetgeving te allen tijde het recht van intrekking van zijn of haar toestemming voor het verwerken van zijn of haar persoonsgegevens.

Als de betrokkene het recht van intrekking van de toestemming wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van hubergroup Benelux.

6. Gegevensbescherming voor sollicitaties en sollicitatieprocedures

De gegevensbeheerder verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de verwerking van de sollicitatieprocedure. Het verwerken kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is met name het geval als een sollicitant de betreffende sollicitatiedocumenten via e-mail of door middel van een webformulier op de webpagina verzendt naar de beheerder. Als de gegevensbeheerder een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluit, worden de verzonden gegevens opgeslagen ten behoeve van het verwerken van de arbeidsverhouding conform de wettelijke vereisten. Als er door de verantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant wordt gesloten, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na het melden van het besluit tot weigering automatisch gewist, met dien verstande dat er zich geen andere gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke tegen het wissen verzetten. Een ander gerechtvaardigd belang in deze verhouding is bijvoorbeeld een bewijslast in een procedure conform de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

7. Rechtsgrond voor de verwerking

Art. 6(1) punt a AVG dient als rechtsgrond voor verwerkingsactiviteiten waarvoor we toestemming voor een specifiek verwerkingsdoel verkrijgen. Als het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld wanneer verwerkingsactiviteiten noodzakelijk zijn voor het leveren van goederen of andersoortige dienstverlening, geldt ten aanzien van de verwerking art. 6(1) punt b AVG. Hetzelfde geldt ten aanzien van verwerkingsactiviteiten die noodzakelijk zijn voor maatregelen in de aanloop naar een overeenkomst, bijvoorbeeld in geval van onderzoeken betreffende onze producten of diensten. Als ten aanzien van ons bedrijf een wettelijke verplichting geldt krachtens welke het verwerken van persoonsgegevens is vereist, zoals het voldoen aan fiscale verplichtingen, geldt ten aanzien van de verwerking art. 6(1) punt c AVG. In zeldzame gevallen kan het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf letsel zou oplopen en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde. In dat geval zou ten aanzien van de verwerking art. 6(1) punt d AVG gelden. Ook zou ten aanzien van de verwerking art. 6(1) punt f AVG kunnen gelden. Deze rechtsgrond wordt gehanteerd voor verwerkingsactiviteiten ten aanzien waarvan de bovengenoemde rechtsgronden niet gelden, als de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of een derde, behalve waar dergelijke belangen worden opgeheven door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingsactiviteiten zijn met name toegestaan omdat deze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Deze bepaalt dat er een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen als de betrokkene een klant van de beheerder is (grond 47 zin 2 AVG).

8. De gerechtvaardigde belangen van de beheerder of een derde

Waar ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens artikel 6(1) f AVG geldt, is ons gerechtvaardigde belang het verrichten van onze activiteiten ten gunste van het welzijn van al onze werknemers en de aandeelhouders.

9. Periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen

Het gehanteerde criterium voor het bepalen van de periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, is de betreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van die periode worden de betreffende gegevens routinematig gewist, voor zover deze niet meer nodig zijn voor het naleven van de overeenkomst of het aangaan van een overeenkomst.

10. Aanleveren van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele vereiste; Noodzakelijke vereiste voor totstandkoming van een contract; Verplichting van betrokkene tot aanleveren van persoonsgegevens; Mogelijke gevolgen van niet aanleveren van dergelijke gegevens

We willen verduidelijken dat het aanleveren van persoonsgegevens deels krachtens de wet (bijvoorbeeld fiscale regelgeving) of ook volgens contractuele bepalingen (bijvoorbeeld informatie over de contractpartner) is vereist. Soms kan het noodzakelijk zijn een overeenkomst te sluiten dat de betrokkene ons persoonsgegevens aanlevert, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. Zo is de betrokkene verplicht om ons persoonsgegevens aan te leveren wanneer ons bedrijf een overeenkomst met hem of haar ondertekent. Bij het niet aanleveren van de persoonsgegevens zou het gevolg zijn dat de overeenkomst met de betrokkene niet zou kunnen worden gesloten. Alvorens de betrokkene persoonsgegevens aanlevert, moet de betrokkene contact opnemen met een medewerker. De medewerker informeert de betrokkene of het aanleveren van de persoonsgegevens is vereist krachtens de wet of volgens de overeenkomst of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting tot aanleveren van de persoonsgegevens is en over de gevolgen van het niet aanleveren van de persoonsgegevens.

11. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.


Dit Privacybeleid is gegenereerd door de Privacy Policy Generator van de Externe functionarissen gegevensbescherming die is ontwikkeld in samenwerking met de Media Law Lawyers van WBS-LAW.